Архив сайта
Июнь 2022 (28)
Май 2022 (35)
Апрель 2022 (34)
Март 2022 (34)
Февраль 2022 (32)
Январь 2022 (34)
Календарь
«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ГОЛОСОВАНИЕ НА САЙТЕ
Какая страна, на Ваш взгляд, примет больше беженцев-черкесов из Сирии?
Российская Федерация
Соединенные Штаты Америки
Ни та, ни другая
СМС-помощь


Аслан Шаззо на сервере Стихи.ру
Опубликовал admin, 23-12-2018, 15:26


ЩэшIэ Аслъан: ГущыIэ дахэхэр оIомэ«Мам» умыIоу, «нан» Iо сIуагъэба, – еушъыи пшъэшъэжъыер инысхъапэ. – Мамэми фэбагъэ кIэлъ, ау нанэм ащ кIигъэхьан ылъэкIырэп, гукIэгъушхо хэлъ. Ар Тхьэм ипсалъэмэ ащыщ, Тхьэ зыфаIорэр ошIэба о?!» Мы къыIохэрэр нысхъапэм изакъоп, инэнэжъ паи къеIо, адрэр къызэрэдаIорэр ешIэ. Нэнэжъ джыдэдэм сымаджэу пIэм хэлъ, адрэ унэр ары зэдэщыIэр шъхьаем, къаджэмэ къызэхихынэу, пчъэр Iухыгъ. «А си Нэфэн! – макъэ къегъэIу янэжъ. – Мо къакIори, щыджэгу сапашъхьэ.
Опубликовал admin, 23-12-2018, 14:59


Адыгабзэм и къэухъумэн Iофыгъуищэу ищыкIагъэрБзэр зэрагъэшIэн фае, зэкIэ адыгэ лъэпкъым иныбжьыкIэхэм. Совет хабзэу щыIагъэм, хэкум изэтегъэуцIон уахъти, республикэм и пащэу Джарымэ Аслъан зыщытетыгъэм афэдэу. Бгъэфедэнэу щытэп Адыгеим къыщекIокIрэ законыр. «Бзэр зэзгъэшIэн фаер, ар зышIэрэр ары...» Бзэр зышIэрэм, бзэр егъэIорышIэ. Бзэр зэрагъашIэрэр, бзэр зышIэрэр ары. Адрэ зымышIэхэрэм, а амалыр ямыIэу къэнэх. Адыгеим бзэр зышIэрэм анахьыбэу агъэфедэрэр, гущыIэ мин гор.